Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

Komunikat dotyczący dopuszczalnych zmian umowy o zamówienie (zasada konkurencyjności) w związku z wystąpieniem siły wyższej 2020-04-16, Kategoria: Aktualności z programu

Informujemy, że dla projektów w ramach których zawarte zostały umowy o zamówienie – zgodnie z zasadą konkurencyjności – możliwe jest dokonanie istotnej zmiany postanowień tej umowy.

Warunkiem tego jest, gdy zmiana taka nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy oraz:

  • konieczność tej zmiany spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
  • wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

Obecny stan epidemii (SARS-CoV-2) spełnia przesłanki kwalifikacji tego zdarzenia jako siły wyższej, tzn. wyjątkowej sytuacji niewynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć. Oznacza to, że zmiany istotne, które zaistniały wskutek wystąpienia pandemii wirusa np.:

  • zmiana terminu wykonania umowy;
  • czasowe zawieszenie jej wykonywania;
  • zmiana sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych;

będą możliwe do wprowadzenia pod warunkiem, że nie prowadzą do zmiany ogólnego charakteru umowy.

Odnosząc się zaś do drugiego warunku, istotne jest to, aby ewentualny wzrost wynagrodzenia towarzyszący zmianie, nie przekroczył 50% wartości pierwotnej umowy. W przypadku wprowadzania kilku kolejnych zmian w umowie limit ten należy odnieść do sumy wszystkich zmian. Oznacza to, że wzrost wynagrodzenia - liczony kumulatywnie - nie może przekroczyć 50% wartości pierwotnej umowy.

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1