Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

Zapraszamy do udziału w konkursie „Dyplomacja publiczna 2022” 2022-01-12, Kategoria: Aktualności z programu

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym przez Ministra Spraw Zagranicznych: „Dyplomacja publiczna 2022”.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego: 4 000 000,00 zł.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się:

  1. Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe oraz następujące podmioty:
  • stowarzyszenia,
  • fundacje,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  • spółdzielnie socjalne,
  1. niepubliczne szkoły wyższe,
  2. publiczne szkoły wyższe,
  3. jednostki samorządu terytorialnego.

Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż od dnia 15 kwietnia 2022 r. i nie później niż do dnia 15 grudnia 2022 r. 

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 31 stycznia 2022 r. Decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dodatkowe informacje o konkursie

Szczegółowy zakres konkursu, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa Regulamin konkursu (wraz z dwoma załącznikami: wzorem umowy dotacji i wytycznymi dla oferentów), zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.gov.pl/dyplomacja oraz w siedzibie Ministerstwa.

Pytania, dotyczące konkursu, należy przesyłać w czasie trwania naboru ofert na adres dotacjengo@msz.gov.pl, z podaniem w tytule korespondencji nazwy konkursu oraz nazwy organizacji zadającej pytanie.

Więcej informacji o konkursie znajduje się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-dyplomacja-publiczna-2022

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1