Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

Dokument uzupełniający do Podręczników Programu związany z zawieszeniem umowy finansowej 2022-05-13, Kategoria: Aktualności z programu

W związku z rosyjską agresją wojskową na Ukrainę, której konsekwencją było zawieszenie umowy finansowej pomiędzy Polską, Rosją i Komisją Europejską informujemy, że Wspólny Sekretariat Techniczny Programu przygotował dokument uzupełniający do Podręczników Programu.

Główne zmiany wprowadzone przez suplement w Programie dotyczą:

  • ustalenia daty granicznej, tj. 24 lutego 2022 r., od której jakiekolwiek koszty poniesione przez rosyjskich beneficjentów we wszystkich projektach realizowanych w ramach Programu, będą uznane za niekwalifikowalne;
  • stworzenia podstaw umożliwiających polskim beneficjentom dalszą realizację projektów z pominięciem rosyjskich beneficjentów wiodących, w tym złożenie wniosków o zmiany dla polskiej części projektu, złożenie krótkich raportów opisowych, raportów śródokresowych, dodatkowych raportów śródokresowych i raportów końcowych oraz wniosków o płatność dotyczących ich części projektu;
  • podpisania przez Instytucję Zarządzającą dodatkowej umowy (subsidiary contract) z polskimi beneficjentami w projektach z rosyjskimi beneficjentami wiodącymi, co przede wszystkim umożliwi dokonywanie płatności przez IZ bezpośrednio na rzecz polskich beneficjentów, z pominięciem rosyjskiego beneficjenta wiodącego;
  • zawieszenia wnioskowania o zmiany w projektach przez rosyjskich beneficjentów. Jedynie małe zmiany, które zostały zgłoszone przez rosyjskich beneficjentów do WST przed 24.02.2022 r., będą uwzględniane w trakcie weryfikacji kwalifikowalności wydatków ujętych w raportach. Małe zmiany zgłoszone przez rosyjskich beneficjentów po tym terminie nie będą brane pod uwagę;
  • stworzenie możliwości wprowadzenia do projektów nowych działań na rzecz uchodźców z Ukrainy oraz wprowadzenie do budżetu projektu nowej linii budżetowej “Support for the Ukrainian refugees”’;
  • możliwości wykorzystania oszczędności wygenerowanych w ramach projektu na działania związane ze wsparciem uchodźców z Ukrainy;
  • wprowadzenia nowych wytycznych dot. realizacji działań informacyjno-promocyjnych w projektach, które będą realizowane przez polskich beneficjentów, w tym niestosowanie dotychczasowego logotypu Programu, a jedynie flagi UE z informacją o dofinansowaniu ze środków UE; nieużywanie nazw rosyjskich partnerów oraz ich herbów/ logotypów w jakichkolwiek działaniach promocyjnych.

Dokumenty do pobrania:

Suplement do Podręczników Programu (plik w formacie pdf; rozmiar: 265 KB)

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1