Formularz zgłaszania uwag/wniosków do
"Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Interreg Polska-Rosja 2021-2027"

Termin zgłaszania uwag/wniosków: od 26.10.2021 r. do 16.11.2021 r.

Dane zgłaszającego uwagi/wnioski


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, jest Centrum Projektów Europejskich, ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, tel. 22 378 31 00, www.cpe.gov.pl.

2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w zakresie działania Administratora Danych, a także przysługujących Panu/Pani uprawnień, może się Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: iod@cpe.gov.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia konsultacji prognozy, które stanowią pierwszy etap procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ/SEA) Programu Interreg Polska-Rosja 2021-2027.

4. Zgromadzone dane w postaci: imienia i nazwiska, adresu email oraz nazwy instytucji Administrator pozyskał od Pani/Pana poprzez przesłanie uwag za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.plru.eu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział Pani/Panu w konsultacjach.

5. Administrator przetwarza dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągniecia celu, o którym mowa powyżej. Administrator udostępni Pani/Pana dane osobowe firmie Ekovert realizującej badanie Ocena oddziaływania na środowisko projektu Programu Iterreg Polska-Rosja 2021-2027, a także Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia konsultacji oraz po ich zakończeniu przez okres 5 lat od dnia końcowego rozliczenia Programu Interreg Polska-Rosja 2021-2027.

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

8. Posiada Pani/Pan:
1) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
2) prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

9. nie przysługuje Pani/Panu:
1) prawo do usunięcia danych osobowych,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych,
3) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.