Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

Formularz zgłoszenie

Wydarzenie Roczne
Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020
i Europejski Dzień Współpracy

19 września 2022 r., Elbląg


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: cpe@cpe.gov.pl lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej oraz bezpośrednio w siedzibie instytucji. W sprawach związanych z danymi osobowym można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@cpe.gov.pl.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Wydarzenia Rocznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 i Europejskiego Dnia Współpracy (dalej zwane wydarzeniem), które odbędą się 19.09.2022 r. dla polskich beneficjentów projektów regularnych oraz Dużych Projektów Infrastrukturalnych oraz działań związanych z raportowaniem Programu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. e), a także w przypadku zgłoszenia dodatkowych oczekiwań uczestników lub specjalnych potrzeb żywieniowych zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych na podstawie prawa, w tym Instytucja Zarządzająca oraz podmioty prowadzące audyty i kontrole.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od daty zakończenia trwania Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.
  5. Dane osobowe nie będą poddane profilowaniu. Nie będą także przekazywane poza obszar EOG (do państw trzecich).
  6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem.
  7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania niezbędnych danych w ww. zakresie będzie oznaczać brak możliwości przeprowadzenia przez Administratora niezbędnych działań związanych z Pani/Pana udziałem w wydarzeniu w dniu 19.09.2022 r.

Zgoda *

* Wyrażenie zgody jest niezbędne do udziału w wydarzeniu.

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1