Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

Nabór wniosków

Pierwszy nabór wniosków w Programie został przeprowadzony w terminie od 16 kwietnia 2018 r. do 16 lipca tego roku

1. Priorytety Programu

 

 

P1: Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego.
P2: Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym.
P3: Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja.
P4: Wspólne działania na rzecz efektywności i bezpieczeństwa na granicach.

 

2. Alokacja finansowa na I nabór wniosków

Całkowita alokacja Programu: 41 416 888,64 EUR.

 


wkład Unii Europejskiej: 
25 021 578,60 EUR

wkład Federacji Rosyjskiej:
16 395 310,04 EUR

 

3. Wysokość dofinansowania projektu

 


minimalny grant:
100 000 EUR

maksymalny grant:
2 500 000 EUR

 


Maksymalne dofinansowanie w ramach Programu: 90% całkowitych kosztów projektu.
Minimalny wkład własny beneficjentów: 10% całkowitych kosztów projektu.

 

4. Partnerstwo w projektach

4.1. Skład partnerstwa:

• co najmniej jeden beneficjent z Polski i co najmniej jeden z Rosji,
• brak ograniczeń co do maksymalnej liczby beneficjentów w projekcie,
• wspólne przygotowanie projektu i wspólna realizacja przez wszystkich beneficjentów,
• wspólne finansowanie projektu i/lub wspólny personel zapewniony przez wszystkich beneficjentów.

 

4.2. Obowiązki beneficjenta wiodącego:

• jedna z instytucji w każdym projekcie będzie pełnić rolę beneficjenta wiodącego (BW),
• BW reprezentuje całe partnerstwo, 
• BW podpisuje umowę o dofinansowanie z Instytucja Zarządzającą,
• BW bierze odpowiedzialność za zapewnienie wdrożenia całego projektu.

 

5. Kwalifikowalność beneficjentów

5.1 Obszar Programu

• obszar główny w Polsce:
– podregion gdański (województwo pomorskie),
– podregion trójmiejski (województwo pomorskie),
– podregion starogardzki (województwo pomorskie),
– podregion elbląski (województwo warmińsko-mazurskie),
– podregion olsztyński (województwo warmińsko-mazurskie),
– podregion ełcki (województwo warmińsko-mazurskie),
– podregion suwalski (województwo podlaskie).

• obszar główny w Federacji Rosyjskiej:
obwód kaliningradzki

• obszary przyległe: 
podregion słupski (województwo pomorskie)
i podregion białostocki (województwo podlaskie) w Polsce.

5.2 Potencjalni beneficjenci:

• władze krajowe, regionalne i lokalne lub ich stowarzyszenia, podmioty prawa publicznego lub prywatnego, organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną.

 

6. Rodzaje projektów

6.1. W zależności od realizacji projektu:

• Projekty zintegrowane – każdy beneficjent realizuje część działań w ramach projektu na swoim terytorium,
• Projekty symetryczne – podobne działania są realizowane równolegle w krajach uczestniczących,
• Projekty obejmujące jeden kraj – realizowane są głównie lub wyłącznie w jednym kraju, przynoszące korzyści obydwu krajom

6.2. W zależności od charakteru działań w projekcie:

• Projekty inrastrukturalne – obejmuja komponent infrastrukturalny o łącznej wartości powyżej 50 000 EUR i poniżej 2 500 000 EUR lub wymagają pozwolenia na budowę lub jego ekwiwalentu,
• Projekty inwestycyjne – obejmują środki trwałe w ramach linii budżetowej przeznaczonej na wyposażenie o wartości powyżej 50 000 EUR,
• Projekty miękkie –niezdefiniowane jako “infrastrukturalne” czy “inwestycyjne”. 

 

7. Lokalizacja projektów

• podstawowa zasada – wszystkie projekty muszą być wdrażane w obszarze Programu,
• realizacja poza obszarem Programu jest możliwa w szczególnych przypadkach po spełnieniu odpowiednich warunków.

8. Czas trwania projektów

• czas trwania projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

9. Proces aplikacji

• brak wersji papierowej Formularza Aplikacyjnego (FA) – tylko wersja elektroniczna, która będzie składana online do Wspólnego Sekretariatu Techniczneg Programu,
• FA musi być wypełniony w języku angielskim, 
• wymagane aneksy (w zależności od charakteru projektu i typu beneficjenta) należy przekazać w wersji elektronicznej razem z FA,
• termin składania dokumentów ściśle przestrzegany: złożenie FA po wyznaczonym terminie nie będzie możliwe.

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1