Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

Informacja dla polskich beneficjentów dotycząca możliwości wyłączenia zasady konkurencyjności podczas udzielania zamówień mających na celu przeciwdziałanie/zwalczanie COVID-19 2020-04-02, Kategoria: Aktualności z programu

Obecny stan epidemii (SARS-CoV-2), w ocenie Instytucji Zarządzającej, można zakwalifikować jako zdarzenie spełniające przesłanki wystąpienia siły wyższej tzn. wyjątkowej sytuacji niewynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć. W związku z tym, możliwe jest wyłączenie stosowania zasady konkurencyjności w ramach zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19 ze względu na wymaganą natychmiastową realizację zamówienia lub wystąpienie natychmiastowej potrzeby udzielenia zamówienia.

Mając na uwadze powyższe, możliwe jest niestosowanie zasady konkurencyjności przy udzielaniu zamówień w następujących przypadkach opisanych w Podręczniku Beneficjenta, rozdz. 6.4.4.1, pkt. 6:

d) w przypadku zamówień, wobec których stosuje się zasadę konkurencyjności, jeżeli nie można dotrzymać terminów, o których mowa w pkt 6.4.4.2 tego podrozdziału ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia, której nie można było przewidzieć, i pod warunkiem, że taka potrzeba nie wynika z działań lub zaniedbania ze strony zamawiającego;

e) w przypadku zamówień, do których stosuje się zasadę konkurencyjności, jeżeli zamówienie musi zostać zrealizowane natychmiast, a terminów, o których mowa w pkt 6.4.4.2 tego podrozdziału nie można dotrzymać z powodu wystąpienia nieprzewidzianych, nadzwyczajnych okoliczności (np. klęsk żywiołowych, katastrof, awarie, nieprzewidzianych wypadków) , przy czym takie nadzwyczajne okoliczności nie są wynikiem działania lub zaniedbania ze strony zamawiającego;

Podsumowując, beneficjenci i wnioskodawcy mogą odstąpić od zastosowania zasady konkurencyjności podczas udzielania zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19. Spełnienie ww. przesłanek z pkt. 6 lit. d i e powinni jednak pisemnie uzasadnić. Określone przesłanki, w razie wątpliwości należy interpretować w oparciu o wykładnię i orzecznictwo wydane względem odpowiednich przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. art. 62 i art. 67.

Zastosowanie wszelkich rozwiązań stanowiących odstępstwo od przyjętych reguł wdrażania funduszy unijnych, tak jak w omawianej sytuacji odstąpienie od zasady konkurencyjności, powinno znajdować uzasadnienie w wystąpieniu siły wyższej, jaką obecnie stanowi pandemia. Dlatego skorzystanie z tego typu rozwiązań musi być poprzedzone wnikliwą analizą każdego przypadku.

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1